Zippyho kamaráti

Zippyho kamaráti je program sociálneho a emocionálneho učenia zameraný na rozvoj sociálnych zručností u detí vo veku 5-7 rokov.  Vytvorila ho pred vyše 20 rokmi britská mimovládna organizácia Partnership for Children (www.partnershipforchildren.org.uk). Tento program sa realizuje vo viac ako 30 krajinách sveta, celosvetovo ním prešlo už viac ako 1,6 milióna detí. Na Slovensku sa realizuje od roku 2013. Prvých päť rokov ho zastrešovala mimovládna organizácia Liga za duševné zdravie a od mája 2018 má jeho koordináciu a organizáciu na starosti novovzniknuté občianske združenie (OZ) Zippy.

Program Zippyho kamaráti a program Kamaráti Jabĺčka môžu realizovať s deťmi len pedagógovia či odborní pracovníci, ktorí absolvujú jednodňové školenie v metodike programu pod vedením certifikovaných lektorov OZ Zippy a získajú tak certifikát a podkladové materiály (manuál programu). Akékoľvek iné svojvoľné šírenie týchto programov je nezákonné a porušuje licenčnú zmluvu medzi britskou autorskou organizáciou Partnership for Children a OZ Zippy.

Kto je Zippy

Zippy je lúčny koník, maskot programu. Lekcie programu sú sprevádzané príbehom, v ktorom vystupuje niekoľko postáv – deti, ich rodičia, učitelia. Jedna z hlavných postáv, chlapec Tig, má doma v akváriu domáce zvieratko, lúčneho koníka Zippyho, ktorému zveruje svoje radosti a starosti.

Učiteľ, ktorý robí program Zippyho kamaráti v triede má väčšinou počas realizácie lekcií so sebou hračku Zippyho vlastnej výroby (plyšovú, látkovú, upletenú, …akúkoľvek). Deti v triede majú Zippyho veľmi radi.

Ako program realizujeme

Program Zippyho kamaráti  sa nezameriava na deti so špecifickými problémami alebo ťažkosťami, podporuje emocionálne zdravie všetkých malých detí.

Pozostáva zo šiestich modulov a každý modul zo štyroch lekcií: týchto 24 lekcií sa realizuje počas jedného školského roka. Jedná sa o nasledovných šesť modulov (tém): Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, Zvládanie nových situácií.

Lektori OZ Zippy vyškolia v jednodňovom školení učiteľov, ktorí majú záujem program realizovať a oni ho potom robia počas jedného školského roka s deťmi. OZ Zippy poskytuje vyškoleným učiteľom kontinuálnu podporu a pre monitoring kvality robí supervíziu na vybraných lekciách. V polovici školského roka a na jeho konci prebieha ešte jedno niekoľkohodinové stretnutie s učiteľmi, pre kontrolu priebehu programu.

Program deti učí

 • Ako si uvedomiť svoje pocity a vedieť o nich hovoriť
 • Ako vyjadriť to, čo chcú povedať
 • Ako pozorne načúvať
 • Ako požiadať o pomoc
 • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
 • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
 • Ako sa ospravedlniť
 • Ako sa vyrovnať so šikanovaním
 • Ako riešiť konflikty bez psychickej ujmy na oboch stranách
 • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
 • Ako zvládať nové situácie
 • Ako pomáhať druhým

Základné princípy programu

Medzi základné princípy programu Zippyho kamaráti patrí, že deti v lekciách hravou formou samy hľadajú možné riešenia bežných situácií. Snažia sa vymyslieť čo najviac možností a potom vybrať tú najvhodnejšiu pre danú situáciu. Pomáhajú si navzájom, radia a podporujú sa. Učiteľ programu je len moderátor a povzbudzuje deti, aby hľadali ďalšie možnosti riešení. Učiteľ deti nevyvoláva, hovorí len to dieťa, ktoré chce. Keď nechce, nemusí dieťa povedať nič. Všetky riešenia však musia spľňať dve základné pravidlá – musia dieťaťu pomôcť v danej situácii cítiť sa lepšie a nesmú ublížiť ani jemu, ani nikomu druhému.

Akreditácia

Program Zippyho kamaráti je akreditovaný Ministerstvom školstva pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a vychovávateľov. Obidva programy môžu robiť aj ostatní odborní pracovníci v školstve, ako školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a ďalší. Pre tieto kategórie pracovníkov zatiaľ program nie je akreditovaný, ale OZ Zippy intenzívne pracuje na získaní akreditácie.