Vízia, ciele a hodnoty

Vízia

Víziou občianskeho združenia Zippy je, že emocionálne a sociálne učenie bude pevnou súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

Hlavným cieľom je kontinuálne zlepšovanie duševného zdravia spoločnosti.

Čiastkové ciele občianskeho združenia Zippy:

 • Podporovať dobré duševné zdravie.
 • Zvyšovať povedomie verejnosti o duševnom zdraví, o možnostiach jeho podpory a prevencie duševných porúch.
 • Budovať a posilňovať životné zručnosti, ktoré sú základom emocionálnej inteligencie – ako je uvedomovanie si a spracovanie pocitov, komunikácia, nadväzovanie a udržiavanie medziľudských vzťahov, riešenie konfliktov, zvládanie záťaže, reziliencia.
 • Podporovať výskum v oblasti duševného zdravia.

Hodnoty, ktoré zdieľame a šírime:

Vzdelanie, spolupráca, podpora, empatia, dôvera

Činnosti, ktorým sa OZ Zippy venuje:

 • Tréning pracovníkov v školstve v programoch na rozvoj životných zručností
 • Publikovanie informácií o duševnom zdraví, o možnostiach jeho podpory a prevencie duševných porúch
 • Organizovanie podujatí na zvyšovanie informovanosti o podpore duševného zdravia
 • Organizácia a realizácia vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov a konferencií
 • Medzigeneračné aktivity
 • Spolupráca s občianskymi a odbornými organizáciami v Slovenskej republike a v zahraničí s podobným poslaním a cieľmi za účelom presadzovania cieľov združenia
 • Organizovanie a sprostredkovávanie dobrovoľníckej činnosti
 • Realizácia a podpora výskumu v oblasti výskytu rizikových faktorov duševného zdravia a duševných porúch
 • Aktívne vyhľadávanie a manažment finančných zdrojov na vykonávanie vyššie uvedených činností
 • Spracovanie údajov, propagácia projektov a aktivít, publikačná činnosť a poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách